Zemaj: o Albino, kur do të ba shkohet Mitrovica?

Ish-ministri i Shë ndetësisë, Armend Zemaj, ka kr itikuar pr ogramin e Qe verisë Kurti.
Ai ka thënë se është pr ogram i shk urtë, i pa qa rtë dhe l ë shumë di lemma në fu sha të ndr yshme.

Zemaj më t ej tha se në program nuk tregon sa pe rsona do të va ksinohen, sa do za janë si guurar, dhe kur dhe si do të va ksinohet në të rësi.

Zemaj më pas ia ku jtoi Kurtit pr emtimet që kishte dhë në për ba shkimin e Mitrovicës.
“Kur do të li rohet U ra mbi Ibër, kur do të ba shkohet Mitrovica. Pa rulla që do të ba shkohet dhe zhvillohet duhet t’i adr esoni para qytetarëve të Kosovës”, tha Zemaj, para de putetëve.

Ai e pyeti edhe Kurtin pse e ka la rguar Ça korrin nga fj alori po litik.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *